UA-194310373-1

Проекти


 

 

            

 

Фирма „АРБОТРЕЙД“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0254-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в АРБОТРЕЙД ЕООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП и е финансиран от Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието. Тя ще бъде осъществена чрез постигане на следните специфични цели: повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирмата..

 

Общата стойност на проекта е 213 000,00 лв., от които 126 735,0лв. европейско и 22 365,00 лв. национално съфинансиране.

 

Проектът стартира на 10.12.2020г. и е с продължителност 12 месеца.